Αρχική

Πρόσκληση – Ατζέντα για την τελική εκδήλωση του έργου, Διαχείριση υδάτινων πόρων: Ανάγκες & Προοπτικές, Ξενοδοχείο Land Mark, Αμμάν, Ιορδανία, Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Κατεβάστε τη πρόσκληση εδώ

Κατεβάστε τις παρουσιάσεις εδώ

Το πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πρότυπου Συστήματος Επεξεργασίας Υφάλμυρου Νερού για την Παραγωγή Πόσιμου Νερού σε Κοινότητες της Ιορδανίας (ΣΕΥΝΙ)» αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Χημικών Μηχανικών – Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) και του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ιορδανίας (Τμήμα Γεωργίας). Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών / Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ελλάδος (Hellenic Aid).
Ο βασικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας υφάλμυρου ύδατος για την παραγωγή πόσιμου νερού και τον περιορισμό του έντονου προβλήματος λειψυδρίας που παρουσιάζεται στην Ιορδανία. Η υλοποίηση του προγράμματος ωφελεί την τοπική κοινωνία προσφέροντας μια νέα πηγή πόσιμου νερού και συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στην χώρα σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στη συνέχεια, έλαβε χώρα σύγκριση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου της Ιορδανίας, σχετικά με τους υδάτινους πόρους, με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό.

Εξίσου σημαντικό κομμάτι του παρόντος προγράμματος είναι η μελέτη της διαθεσιμότητας και των χαρακτηριστικών (ποσοτικών/ ποιοτικών) των υφάλμυρων υδάτων της Ιορδανίας και στη συνέχεια η αξιολόγηση των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας υφάλμυρων υδάτων (δομή, τεχνικά χαρακτηριστικά, τοποθεσίες εγκατάστασης, κατά κεφαλήν αναλογία νερού που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της περιοχής που έχει εγκατασταθεί η μονάδα) και των χρήσεων του νερού που παράγουν. Ακολούθως, έγινε περιγραφή και αποτίμηση των μεθόδων, πρακτικών και τεχνολογιών επεξεργασίας υφάλμυρου νερού σε συνδυασμό με ανάλυση όλων των σχετικών παραμέτρων με την υγεία, το περιβάλλον και το ρίσκο που προκύπτει από τη χρησιμοποίηση και επεξεργασία των υφάλμυρων υδάτων.

Αφού όλες οι προηγούμενες ενέργειες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία ακολούθησε το τεχνικό μέρος του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε με το σχεδιασμό του πιλοτικού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές απαιτήσεις και τη σύσταση του εισερχόμενου υφάλμυρου νερού. Το πρότυπο, ενεργειακά αυτόνομο, ολοκληρωμένο πιλοτικό σύστημα επεξεργασίας υφάλμυρων υδάτων σχεδιάστηκεκατασκευάστηκε στην Ελλάδα, δοκιμάστηκε, λειτούργησε και βελτιστοποιήθηκε στην Ελλάδα και, τέλος, εγκαταστάθηκε στην Ιορδανία.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού μέρους πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση των λειτουργικών παραμέτρων της μονάδας. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε πραγματοποιώντας δοκιμές κάτω από διάφορες λειτουργικές συνθήκες και χαρακτηριστικά εισερχόμενου υφάλμυρου νερού. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών αυτών πραγματοποιήθηκε λεπτομερής καταγραφή σημαντικών λειτουργικών παραμέτρων.Τέλος, πραγματοποιληθηκε εκπαίδευση προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, με στόχο τη διασφάλιση την επαρκούς αξιοποίησης της πιλοτικής μονάδας μετά την ολοκλήρωσητου προγράμματος.

Το πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του προβλήματος της λειψυδρίας στην περιοχή εφαρμογής του, στην ενημέρωση των πολιτών για την ανάγκη χρησιμοποίησης υφάλμυρων υδάτων και στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης ως προς την κατανάλωση πόσιμου νερού. Η διάχυση των αποτελεσμάτων του μέσω επαγγελματικών ταξιδιών, συνεδρίων, διαλέξεων, τηλεοπτικών διαφημίσεων, ιστοσελίδων, ενημερωτικού υλικού, εκπαιδευτικών σεμιναρίων κ.α. μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας σε άλλες κοινότητες της Ιορδανίας αλλά και σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.