Μεθοδολογία

Μεθοδολογία

Δράση 1: Δημιουργία τοπικού γραφείου – Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Ιορδανία

Υπό-δραστηριότητες:

 • Δημιουργία τοπικού γραφείου
 • Ανάλυση της Ευρωπαϊκής και της Ιορδανικής νομοθεσίας σχετικά με την διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την διαχείριση των υδάτινων πόρων

Παραδοτέα:

 • Τοπικό γραφείο στελεχωμένο με δυο άτομα
 • Τεχνική έκθεση σχετική με (α) την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα των υδάτινων πόρων στην Ιορδανία (ποσότητες, χωρική κατανομή, διαθεσιμότητα κλπ.) και (β) την σύγκριση της Ιορδανικής με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα ύδατα και την πρόταση βελτιώσεων αν θεωρηθεί απαραίτητο.

Δράση 2: Παρουσίαση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την διαχείριση των υφάλμυρων υδάτων στην Ιορδανία

Υπό-δραστηριότητες:

 • Εκτίμηση της διαθεσιμότητας και των ποσοτικών/ ποιοτικών χαρακτηριστικών των υφάλμυρων υδάτων στην Ιορδανία
 • Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την επεξεργασία υφάλμυρων υδάτων και αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο.

Παραδοτέα:

 • Τεχνική έκθεση σχετική με (α) την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των υφάλμυρων υδάτων και (β) την υφιστάμενη κατάσταση στην Ιορδανία σχετικά με την διαχείριση τους.
 • Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει ανασκόπηση και συγκριτική αξιολόγηση των τεχνολογιών επεξεργασίας υφάλμυρου ύδατος που εφαρμόζονται διεθνώς.

Δράση 3: Μελέτη και σχεδιασμός πρότυπου, ενεργειακά αυτόνομου, ολοκληρωμένου πιλοτικού συστήματος επεξεργασίας υφάλμυρου νερού.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει τις επιμέρους μονάδες:

 • Μικροδιήθησης
 • αντίστροφης ώσμωσης
 • χλωρίωσης (CH)
 • μονάδα φωτοβολταϊκών

Δράση 4: Κατασκευή του πιλοτικού συστήματος για την επεξεργασία των υφάλμυρων υδάτων

Υπό-δραστηριότητες:

 • Κατασκευή του συστήματος μικροδιήθησης (MF) – αντίστροφης ώσμωσης (RO) – χλωρίωσης (CH)
 • Κατασκευή του φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Συναρμολόγηση ολόκληρου του πιλοτικού συστήματος

Παραδοτέα

 • Ολοκληρωμένο, πλήρως λειτουργικό πιλοτικό σύστημα με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην Δράση 3.

Δράση 5: Λειτουργία  του πιλοτικού συστήματος

Υπό-δραστηριότητες:

Σε αυτή την δράση θα λάβει χώρα  η εκκίνηση της πιλοτικής μονάδας ακολουθούμενη από μια περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας 10 μηνών. Το σύστημα θα δοκιμαστεί σε διαφορετικές συνθήκες και με διάφορες παραλλαγές των βασικών παραμέτρων λειτουργίας του

Παραδοτέα

 • Τεχνική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος.

Δράση 6: Αξιολόγηση πιλοτικής λειτουργίας και βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος

Υπό-δραστηριότητες:

 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος
 • Αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος
 • Ετοιμασία εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης

Παραδοτέα:

 • Τεχνική έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος και την σχέση κόστους – οφέλους
 • Τεχνική έκθεση με τις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας του συστήματος
 • Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος

Δράση 7: Προτάσεις για εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα – Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και οικονομικής απόδοσης του συστήματος

Υπό-δραστηριότητες:

 • Σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης για την εφαρμογή του συστήματος σε ευρεία κλίμακα
 • Προτάσεις για εφαρμογή του συστήματος σε ευρεία κλίμακα
 • Αναγνώριση περιοχών με προβλήματα ξηρασίας στην Μεσόγειο στις οποίες μπορεί να εφαρμοσθεί το πρότυπο σύστημα σε ευρεία κλίμακα

Παραδοτέα:

 • Τεχνοοικονομική μελέτη για εφαρμογή του συστήματος σε ευρεία κλίμακα
 • Τεχνική έκθεση η οποία θα περιέχει κατευθύνσεις – προτάσεις για εφαρμογή του συστήματος σε μεγαλύτερη κλίμακα καλύπτοντας τις ανάγκες και άλλων περιοχών 

Δράση 8: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Η δράση θα διαρκέσει δυο μήνες. Για να λειτουργήσει επιτυχώς η πιλοτική μονάδα , το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία του πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα. Επιπρόσθετα μέσα από την οργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων, οι εργαζόμενοι στο πιλοτικό σύστημα θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ως αναφορά τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας.

Παραδοτέα:

 • Εκπαιδευτικό υλικό

Δράση 9: Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

Υπό-δραστηριότητες:

 • Δημιουργία και ανανέωση της ιστοσελίδας του προγράμματος
 • Οργάνωση επισκέψεων στην μονάδα
 • Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην Ιορδανία
 • Δημιουργία και διανομή ενημερωτικού υλικού

Παραδοτέα:

 • Ιστοσελίδα
 • Εκτυπωμένα φυλλάδια ενημερωτικού υλικού
 • Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου

Δράση 10: Διαχείριση του προγράμματος και αναφορά της εξέλιξης του στην ΥΔΑΣ και στο Ελληνικό Προξενείο στην Ιορδανία

Υπό-δραστηριότητες:

 • Διαχείριση του προγράμματος και των δράσεων του
 • Αναφορά στην ΥΔΑΣ και το Ελληνικό Προξενείο στην Ιορδανία
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση
 • Οικονομική διαχείριση του έργου

Παραδοτέα:

 • Εκθέσεις προόδου
 • Ενδιάμεσες εκθέσεις
 • Τελική έκθεση