Στόχοι

Στόχος του προγράμματος

Ο βασικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας υφάλμυρου ύδατος για την παραγωγή πόσιμου νερού και τον περιορισμό του έντονου προβλήματος λειψυδρίας που παρουσιάζεται στην Ιορδανία.

Οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την διαχείριση υδάτινων πόρων στην Ιορδανία και της διαθεσιμότητας τους.
 • Η τεκμηρίωση στην πράξη της δυνατότητας επεξεργασίας υφάλμυρου νερού για παραγωγή πόσιμου νερού.
 • Η παροχή αξιοποιήσιμων στοιχείων, κατευθύνσεων, πρακτικών μέτρων και κωδικών πρακτικής για την αποτελεσματική και ορθή (από περιβαλλοντικής άποψης) επαναχρησιμοποίηση του υφάλμυρου νερού ως πόσιμο σε περιοχές με έντονο πρόβλημα λειψυδρίας.
 • Η εισαγωγή προηγμένων διεργασιών για την επεξεργασία υφάλμυρου νερού.
 • Ο σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μιας πρότυπης, ενεργειακά αυτόνομης πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας υφάλμυρου ύδατος.
 • Η αξιολόγηση και η βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος για συγκεκριμένες προεπιλεγμένες παραμέτρους.
 • Η διασφάλιση της παραγωγής νερού με πολύ υψηλή ποιότητα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ως πόσιμο νερό με αποτέλεσμα τον περιορισμό του προβλήματος της λειψυδρίας σε περιοχές που έχουν έλλειψη υδάτινων πόρων.
 • Η εφαρμογή της μεθόδου σε ευρεία κλίμακα και η απρόσκοπτη επέκταση του συστήματος για την κάλυψη αναγκών σε άλλες περιοχές της Ιορδανίας και άλλων χωρών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.
 • Η ενίσχυση των τοπικών αρχών για την ανάπτυξη και άλλων προγραμμάτων σχετικών με την αναβάθμιση υδάτινων πόρων χαμηλής ποιότητας και την επαναχρησιμοποίηση τους ως πόσιμο νερό.
 • Η κοινοποίηση/ μεταφορά των αποτελεσμάτων του προγράμματος και σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.
 • Διάχυση της προόδου και των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω ιστοσελίδας, συναντήσεων, συνεδρίων, ενημερωτικών φυλλαδίων και ημερίδων.