Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πρότυπου Συστήματος Επεξεργασίας Υφάλμυρου Νερού για την Παραγωγή Πόσιμου Νερού σε Κοινότητες της Ιορδανίας (ΣΕΥΝΙ)» αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Χημικών Μηχανικών – Μονάδα περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας) και του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ιορδανίας (Τμήμα Γεωργίας). Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών / Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ελλάδος (Hellenic Aid).

Ο βασικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας υφάλμυρου ύδατος για την παραγωγή πόσιμου νερού και τον περιορισμό του έντονου προβλήματος λειψυδρίας που παρουσιάζεται στην Ιορδανία. Η υλοποίηση του προγράμματος θα οφελήσει την τοπική κοινωνία προσφέροντας μια νέα πηγή πόσιμου νερού και θα συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Στα πλαίσια του προγράμματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε πρώτη φάση αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στην χώρα σε σχέση με την διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στην συνέχεια πρόκειται να λάβει χώρα σύγκριση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου της Ιορδανίας, σχετικά με τους  υδάτινους πόρους, με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και να προταθούν βελτιώσεις αν είναι απαραίτητο.

Εξίσου σημαντικό κομμάτι του παρόντος προγράμματος είναι η μελέτη της διαθεσιμότητας και των χαρακτηριστικών (ποσοτικών/ ποιοτικών) των υφάλμυρων υδάτων της Ιορδανίας και στη συνέχεια η αξιολόγηση των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας υφάλμυρων υδάτων (δομή, τεχνικά χαρακτηριστικά, τοποθεσίες εγκατάστασης, κατά κεφαλήν αναλογία νερού που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της περιοχής που έχει εγκατασταθεί η μονάδα) και των χρήσεων του νερού που παράγουν. Ακολούθως θα γίνει περιγραφή και αποτίμηση των μεθόδων, πρακτικών και τεχνολογιών επεξεργασίας υφάλμυρου νερού σε συνδυασμό με ανάλυση όλων των σχετικών παραμέτρων με την υγεία, το περιβάλλον και το ρίσκο που προκύπτει από την χρησιμοποίηση και επεξεργασία των υφάλμυρων υδάτων.

Αφού όλες οι προηγούμενες ενέργειες ολοκληρωθούν με επιτυχία θα ακολουθήσει το τεχνικό μέρος του προγράμματος το οποίο θα ξεκινήσει με τον σχεδιασμό του πιλοτικού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές απαιτήσεις και την σύσταση του εισερχόμενου υφάλμυρου νερού. Το πρότυπο, ενεργειακά αυτόνομο, ολοκληρωμένο πιλοτικό σύστημα επεξεργασίας υφάλμυρων υδάτων που θα σχεδιαστεί περιλαμβάνει: (1) Μονάδα μεμβρανών μικροδιήθησης (MF), (2) μονάδα μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης (RO), (3) μονάδα χλωρίωσης (CH) και (5) φωτοβολταϊκό σύστημα (PV). Το κατασκευαστικό κομμάτι θα ολοκληρωθεί με την παραγγελία όλων των απαραίτητων υλικών (π.χ. φωτοβολταϊκής μονάδας, μεμβρανών για το σύστημα μικροδιήθησης MF και το σύστημα αντίστροφης ώσμωσης (RO), μονάδα χλωρίωσης, βάνες, σωλήνες κ.α.), την βήμα – βήμα κατασκευή της πιλοτικής μονάδας και την εγκατάσταση της στην Ιορδανία.

Μετά την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού μέρους θα πραγματοποιηθεί βελτιστοποίηση των λειτουργικών παραμέτρων της μονάδας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί πραγματοποιώντας δοκιμές κάτω από διάφορες λειτουργικές συνθήκες και χαρακτηριστικά εισερχόμενου υφάλμυρου νερού. Κατά την διάρκεια των δοκιμών αυτών θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής καταγραφή σημαντικών λειτουργικών παραμέτρων όπως ροή διήθησης, κρίσιμη ροή, ρύπανση μεμβρανών, παράμετροι ποιότητας εκροής, ενεργειακές απαιτήσεις κ.α.. Τέλος θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, με στόχο την διασφάλιση την επαρκούς αξιοποίησης της πιλοτικής μονάδας μετά τον τερματισμό του προγράμματος.

Η σύνταξη τεχνο-οικονομικής μελέτης για την εφαρμογή του συστήματος σε ευρεία κλιμακα που θα εκπονηθεί, θα καλύψει τις ανάγκες και άλλων περιοχών.

Το πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του προβλήματος της λειψυδρίας στην περιοχή εφαρμογής του, στην ενημέρωση των πολιτών για την ανάγκη χρησιμοποίησης υφάλμυρων υδάτων και στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης ως προς την κατανάλωση πόσιμου νερού. Η διάχυση  των αποτελεσμάτων του μέσω επαγγελματικών ταξιδιών, συνεδρίων, διαλέξεων, τηλεοπτικών διαφημίσεων, ιστοσελίδων, ενημερωτικού υλικού, εκπαιδευτικών σεμιναρίων κ.α. μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας σε άλλες κοινότητες της Ιορδανίας αλλά και σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.